Strona Główna Artykuły Książki Video Audio Linki
Czasopismo Filadelfia Nauka o Trójcy Zdrowie Święto Namiotów Nabożeństwa/Spotkania Kontakt

Drodzy Bracia, Siostry i Przyjaciele w Chrystusie!

Chrystianie Dnia Siódmego - Adwentowe Zbory Domowe są kontynuatorem reformacji zapoczątkowanej przez pionierów Ruchu Adwentowego, który powstał w XIX wieku w czasie przebudzenia adwentowego.

Ruch Adwentowy powstał na mocy Bożego powołania i rozpoczętego Sądu nad ludem Bożym w 1844 roku, kontynuując Reformację rozpoczętą w 1517 roku przez Marcina Lutra.

Reformacja ta zostanie dokończona w wyniku ostatecznego pojednania, którego dokonuje dla nas Jezus Chrystus. Tylko ta społeczność ludu Bożego, która dzisiaj przez wiarę zgromadza się na Sąd w miejscu Najświętszym niebiańskiej Świątyni, zostanie oczyszczona i usprawiedliwiona na mocy Chrystusa w nas – jedynej nadziei chwały dla zgubionej ludzkości (zobacz: Kol. 1:27). Dobrowolność, ale i konieczność poddawania się pod osąd Sprawiedliwego Boga jest dla nas dzisiaj kluczowa i nieodzowna, jeżeli pragniemy zostać zapieczętowani pieczęcią wieczności.

Zatem naszym pragnieniem, a zarazem przywilejem jest dzielenie się poselstwem, które już w bezpośredni sposób przygotowuje ludzkość na powrót Jezusa Chrystusa. Przygotowanie to obejmuje przede wszystkim posiadanie ukształtowanego w nas charakteru naszego Zbawiciela, jako jedynej przepustki do wieczności, do Królestwa Pokoju. Tylko przez posiadanie Ducha Chrystusa – Ducha Prawdy – jesteśmy w stanie rozpoznać Prawdę w tym zakłamanym świecie i zarazem być poprowadzonymi do ostatecznego zwycięstwa.

Poselstwa, którymi się dzielimy, nie pozwalają nam być zwiedzionymi fałszywą obietnicą zbawienia. Jedynym wzorem, który musimy odzwierciedlać to Chrystus, Jego sprawiedliwość, bezgrzeszność, niezmierzony pokój, pokora, krystaliczna czystość i przede wszystkim miłość, która rozlewa się również na niewdzięcznych i złych.

Z ziemi do Nieba możemy zabrać jedynie nasz charakter ukształtowany na obraz Boży. Tylko jedna skaza na tym charakterze spowoduje, że powrót Jezusa nie będzie dla nas dniem radości i wyzwolenia, lecz dniem rozczarowania, smutku i śmierci

Z wszystkimi ludźmi wierzącymi, którzy pragną dotrzeć do istoty swojego przeznaczenia i sedna Życia; którzy są na tyle zdeterminowani, aby kroczyć pod prąd, wbrew ogólnemu trendowi świata; którzy szukają Odpocznienia w Bogu w Jego Duchu i Prawdzie, i nie zawahają się w tym celu ponieść krzyż Chrystusowy wierząc, że Boże jarzmo jest lekkie i daje sercu radość i pokój – pragniemy jednoczyć się w Jezusie Chrystusie poprzez przyjęcie tej chwały, którą Chrystus nas obdarzył, a którą otrzymał od Swojego Ojca. Abyśmy w ten właśnie sposób mogli żyć w takiej jedności, w jakiej byli Bóg Ojciec i Jego Syn: „Ja w nich, a Ty we Mnie – aby żyli w DOSKONAŁEJ jedności, tak by świat poznał i zrozumiał, że Mnie posłałeś i ukochałeś ich tak jak Mnie… Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich” (Jan 17:23,26, SŻ, EŚP). Niechaj zatem „społeczność nasza” będzie „społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem” (1Jana 1:3, BW).

W oczekiwaniu na rychły powrót Jezusa Chrystusa, naszym pragnieniem jest budowanie społeczności ludzi wierzących w oparciu o adwentowe zbory domowe w zgodzie z biblijnym wzorcem z czasów apostolskich. Tworzymy zatem społeczność rodzinną w oparciu o pierwotny chrystianizm, która funkcjonuje w porządku Ewangelii, jako ciało Chrystusa, którego On jest Głową.

„Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli RAZEM i mieli wszystko wspólne; tworzyli jedną rodzinę” (Dz. Ap. 2:44, BW, SK).

Chrystianie Dnia Siódmego – Adwentowe Zbory Domowe

Zamów już dziś, książki są bezpłatne!!!

filadelfiamedia@gmail.com
Tel. kom. +48 609981808
Tel. kom. +48 723807444

 

Odpocznienie w naturze

Co to jest odpocznienie i w jakiej naturze? Odpocznienie to nie jest odpoczynek. A natura to nie tylko otaczająca nas przyroda.

 „…kto wejdzie tam, gdzie odpoczywa się z Bogiem, znajdzie wytchnienie po trudach swego życia, tak jak Bóg odpoczął po swoich dziełach. Starajmy się przeto wejść do owego odpocznienia” Hebr. 4:10-11, BWP.

Czym jest to odpocznienie?

„O gdybyś zważał na me przykazania, stałby się twój pokój jak rzeka, a sprawiedliwość twoja jak morskie fale” Izaj. 48:18, BW.

Życie w pokoju Bożym, to życie w odpocznieniu, z sumieniem, które jest sprawiedliwe i nas nie oskarża.
Gdzie jeszcze Pan Bóg mówi, że tu na ziemi można odnaleźć odpocznienie?

„Niech wam da Pan znaleźć odpocznienie, każdej w domu męża swego” Rut 1:9, BG.

Są to dla mnie jedne z najpiękniejszych słów Biblii. Tak jak każda niewiasta może odnaleźć odpocznienie w domu swego męża, tak każdy mąż Boży odnajdzie odpocznienie mając za swą Głowę – Jezusa Chrystusa.

A więc miejsce odpocznienia nie jest ważne pod względem fizycznym. Miejscem odpocznienia niekoniecznie muszą być góry, las czy konkretny dom. Odpocznienie to stan umysłu, to czynienie woli Bożej i bycie na swoim miejscu – oto Prawdziwe odpocznienie. Na tym miejscu, które wyznaczył nam Bóg Ojciec, zgodne z Jego wolą i zadaniem jakie dla nas wyznaczył do wykonania. I wtedy mamy odpocznienie w Jego Naturze. W bezgrzesznej Naturze Boga. Bo czyniąc wolę Bożą nie możemy zgrzeszyć. Jedno wyklucza drugie.

Jaki wpływ na owo odpocznienie ma nasze codzienne życie, nasza wiara, dieta, praca, czystość, oddychanie, wstrzemięźliwość? O tym dowiesz się drogi Czytelniku z treści tej książeczki.

Serdecznie zapraszam do lektury
Beata Maciejewska

 

Czy jest nam potrzebna nowelizacja prawa?

(broszura)

„Czy prawdziwy chrześcijanin będzie się beztrosko przyglądał, jak diabeł bluźni Bogu i depcze Jego przykazania? Jest to naszą największą życiową powinnością, aby współdziałać z Bogiem w dziele ujawniania diabelskiej in­trygi. Wielkie rzesze chrześcijan wciąż żyją w ciemności, czekając na Sło­wo Prawdy demaskującej poczynania szatana. Czy nie zasługują na to, aby poznać prawdę o zmianie przykazań? Czy nie byłoby uczciwym, aby sami mogli wybrać, który Dekalog chcą respektować?”

Niechaj treść tej broszury pomoże wielu szczerym chrześcijanom wybrać drogę prawdy i prawości, gdyż nie można czcić Boga, nie zachowując Jego przykazań. Taka cześć jest jedynie pozorem pobożności.

Redakcja

 

"Życie według ewangelii"

Wydanie drugie – poszerzone

Żyjemy w obliczu nadchodzących na świat wydarzeń, które wkrótce zakończą dotychczasową historię ziemi. Wówczas rozstrzygnie się los każdego człowieka, również Twój i mój. Co zrobić abyśmy nie zostali zaskoczeni? Jak się przygotować? Odpowiedź jest prosta: trzeba być gotowym każdego dnia. Jezus powiedział: „Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Łk 21:36).

Ta książeczka jest gruntowną analizą poselstwa o usprawiedliwieniu przez wiarę. Nasz przeciwnik ze wszystkich sił stara się storpedować to bezcenne poselstwo. Nie chce bowiem, aby Boża sprawiedliwość zatriumfowała wśród ludu Bożego. Czytając, przekonasz się jak podstępne są jego działania.

Zwrócimy ponadto uwagę w jaki sposób nasz Pan zachował siebie niesplamionym przez świat. Przeanalizujemy zawiłe wywody apostoła Pawła z listu do Rzymian i zajrzymy do proroctw. Przestudiujemy także wspaniałe Boże obietnice. Wszystko po to, aby zbliżyć się do Boga i uniknąć zwiedzenia jakie przygotował dla nas diabeł.

 

"Czy Ellen White popierała naukę o Trójcy"

 

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w obecnym czasie stoi w jednym szeregu z innymi Kościołami, popierając naukę o Trójcy. Dzięki temu, pomimo wyraźnych różnic doktrynalnych jest dobrze tolerowany, a nawet szanowany. Uznanie doktryny Trójcy jako podstawowej zasady wiary jest postrzegane jako wskaźnik przynależności do głównego nurtu chrześcijaństwa. Podporządkowanie się w tej sprawie już od dawna pozwala zachować godność i uniknąć pogardliwego przydomka „sekty”. Czy jednak nie jest to pójściem na kompromis i odwróceniem się od prawdy?

Jest to bardzo istotna kwestia, od której zależy nasza wierność Bogu. Dla naszego bezpieczeństwa nie możemy w tej sprawie zdać się na przypuszczenia lub powszechnie uznawane tłumaczenia. Aby zyskać pewność należy przeprowadzić poważną, osobistą analizę. Niniejsza książeczka jest próbą odpowiedzi na pytanie: „Czy prorok czasów końca popierał naukę o Trójcy?”. W poszukiwaniu odpowiedzi przeanalizujemy wiele cytatów, aby na podstawie zebranych wniosków dojść do końcowej konkluzji.

Czy Ellen White za sprawą otrzymanego nowego światła dokonała zmiany w doktrynie? Jeśli tak, stanowisko przyjęte przez Kościół ADS okaże się usprawiedliwione i słuszne, nasze sumienie uspokojone, a pozycja prawdy wywyższona. Aby się jednak o tym przekonać zachęcamy do wspólnego studium. Życzymy Bożego błogosławieństwa.

 

 

"Bóg jest między nami"

 

Czym jest wiara? Nie wystarczy powiedzieć: „Wierzę w Boga”. Do tego jeszcze trzeba zyskać pewność, że Bóg w którego wierzę jest Bogiem prawdziwym. Jest bowiem wielu bogów w tym świecie, niemal tak wielu, ile jest religii. A może jest tylko jeden Bóg, mający wiele imion w zależności od ludzkich wyobrażeń? W jaki sposób nie popełnić błędu, który mógłby nas wiele kosztować? Czy istnieje jakiś test, za pomocą którego możemy się upewnić, że podążamy właściwą drogą? Na te i inne pytania być może znajdziesz satysfakcjonującą odpowiedź w niniejszej książce.

Musimy być bardziej ostrożni niż nam się wydaje, ponieważ mamy przeciwnika, którego klasy chyba nie doceniamy. Jest arcymistrzem kłamstwa. Pragnie zawładnąć światem i sumieniami ludzi. Ma opracowany plan i konsekwentnie go realizuje. Potrafi się doskonale kamuflować i wcielać w postacie różnych bóstw, objawiając się ludziom w formie duchowych istot. Stara się on również wypaczyć w naszych oczach obraz Boga, każąc nam wierzyć w fałszywe teorie na Jego temat. Aby się im oprzeć potrzebny jest nam stan najwyższej czujności i gotowości do badania Słowa Bożego. Zachęcamy do przyłączenia się do tych poszukiwań.

 

"Krzyk o północy"

Świat w którym żyjemy jest pełen zagadek i tajemnic. Pomimo rozwoju wielu dziedzin wiedzy i wzrostu poznania, nadal w obliczu poważnych problemów stajemy się zupełnie bezradni. Nie wiemy jak leczyć różne choroby, gdyż nie znamy ich przyczyn. Nie wiemy jak uratować naszą planetę przed ekologiczną i klimatyczną katastrofa. Co zrobić z kryzysem migracyjnym? Jak ustrzec świat przed nadchodzącym kryzysem finansowym? Jak powstrzymać terroryzm? W jaki sposób powstrzymać ludzkość przed zupełnym upadkiem moralności? Nikt nie ma na to recepty. Każdy z tych problemów może przynieść niewyobrażalne skutki. A wszystkie na raz? Pora uderzyć na alarm. Pora się obudzić!

Dzisiejszy świat wygląda jak człowiek w stanie przedzawałowym. Chory, który zdaje sobie sprawę ze swojego kiepskiego stanu, ma szanse zapobiec nieszczęściu; lecz problem świata polega na tym, że żyje w stanie zupełnej ignorancji. Czy to nie jest droga samobójcy? Ta książeczka jest próbą odpowiedzi na pytanie: jak długo to wszystko jeszcze potrwa i co nas czeka w niedalekiej przyszłości? To nie żart. Odpowiedź na to pytanie jest możliwa, lecz tylko na podstawie proroctw biblijnych. Przygotuj się na niezwykłe odkrycia. Ratunek jest na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko się ocknąć i zmienić kierunek marszu. Z całego serca życzymy Ci dobrego wyboru.

 

"Największe fałszerstwo wszech czasów"

Wydanie drugie – poszerzone

Ta książka jest pozycją, której przeczytanie pozostawi trwały ślad w twoim życiu. Jeśli ją uważnie przeczytasz, nigdy jej nie zapomnisz. Dowiesz się z niej o faktach, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. Do dziś są tuszowane i ukrywane w archiwach. Dlaczego stały się najpilniej strzeżoną tajemnicą? Dlaczego nadal są niejawne? Widocznie ktoś chce przed nami coś ważnego ukryć. Kto i dlaczego? Czy chcesz pozostać nieświadomy i oszukany? Zapewniam Cię drogi czytelniku, że nie chodzi o banały czy bzdury. Współczesna literatura pełna jest śmieci i nic nie znaczących sensacji, ale ta książka jest inna. Nie została napisana dla sensacji ani dla pieniędzy. Jest ostrzeżeniem dla świata, któremu grozi poważne niebezpieczeństwo. Biblijne proroctwa, o których jest tam mowa, są najlepszą odpowiedzią na twoje pytania i troski.

 

"Komentarz do Ewangelii Jana"

Spośród wszystkich nowotestamentowych autorów, apostoł Jan, pisząc jako ostatni, dał światu najbardziej gruntowny wgląd w misję Syna Bożego na tym świecie, jako naszego Zbawcy. Jego Ewangelia o wiele wyraźniej i dogłębniej bada głębokość bólu w cierpieniach Chrystusa, jakich doświadczył będąc odrzuconym przez „kierownictwo kościoła” tego ludu, który przyszedł zbawić.

Niewielu, o ile nie żaden, spośród teologów piszących uczone komentarze do Ewangelii Jana, może pisać, w pełni utożsamiając się z Chrystusem w Jego cierpieniach w tym względzie. Pan udzielił br. Ellet’owi J. Waggoner’owi możliwości spojrzenia na Ewangelię Jana z niezwykłej perspektywy, jako że Waggoner znosił przez lata trud bolesnego i niesprawiedliwego odtrącenia przez środowisko ówczesnych braci kaznodziejów. Ból serca, który przychodziło mu znosić, wykuł mu specjalne ogniwo, szczególnie łączące jego doświadczenie z apostolską ewangelią. W szczególny – właściwy dla siebie sposób – Waggoner mógł w końcu nadać swemu słowu piękne brzmienie. Sytuacja zmusiła go do tego, że przez lata miał czas na rozmyślania nad odrzuceniem i cierpieniami, które znosił Chrystus.

W wyniku tego powstał niezwykły „komentarz” do Ewangelii Jana; jednak nie traktujący poselstwa z akademickiej perspektywy – wiersz po wierszu – ale jako serdeczny i ciepły zbiór inspirujących rozmyślań. Zostały one spisane w przeciągu pół roku.

Waggoner wpatrując się w swego Pana, nigdy nie stał się zgorzkniały czy rozgoryczony. Naśladował polecenie Chrystusa: „módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was” (Mat. 5:44, BG).

Takie też promienie, skąpane w słońcu Chrystusowej miłości, przeświecają przez karty niniejszego komentarza do Ewangelii Jana.

 

"Krzyż i jego cień"

Zagadnienie Służby Świątynnej jest jednym z najważniejszych poselstw Pisma Świętego. Bóg zawarł w nim najwspanialsze prawdy, których zrozumienie zawsze było priorytetem dla ludu Bożego. Ewangelia wbrew powszechnie panującej opinii nie jest zdobyczą naszej ery. Dobra Nowina o odkupieniu człowieka i ratunku dla świata za sprawą odpowiednich ceremonii i świąt mogła być poznana już w czasach Starego Testamentu, lecz nie wszyscy wyznawcy Jahwe przyjmowali ją z należytą wdzięcznością i radością. Niestety, wielu uczyniło z  niej tradycję i sformalizowany zbiór przepisów.

W dzisiejszym chrześcijańskim świecie przeważa pogląd, że nie warto zajmować się dawnym systemem ceremonialnym, gdyż zastąpiła go nauka Ewangelii. To prawda, że nie musimy już odprawiać ceremonii i składać ofiar, lecz poznawanie głębi praw Lewickich jest jednocześnie poznawaniem mądrości i miłości Bożej. W jaki sposób dawniej Bóg przemawiał do spragnionych miłości i przebaczenia serc grzeszników i w jaki sposób dzisiaj, za sprawą lepszego poznania zagadnienia służby świątynnej, możemy zgłębić nasze zrozumienie Bożego planu zbawienia – to jest treścią i przesłaniem niniejszej książki. Moją modlitwą jest, aby Pan Bóg błogosławił to studium, abyśmy dzięki temu mogli pokochać Go jak nigdy dotąd.

 

 

"Podnieśmy zburzony Filar"

Dlaczego spory doktrynalne o trójcę, które niegdyś dzieliły społeczności kościołów, dziś niemal ustały? To proste - żaden z kościołów nie chce być okrzyknięty pogardliwym mianem „sekty”. Punkt credo kościoła katolickiego ustalony siedemnaście wieków temu na soborze w Nicei jest dzisiaj głównym filarem ich wiary. „Tajemnica Trójcy jest centralną doktryną Katolickiej wiary. Na niej spoczywają inne nauki Kościoła” (Handbook for Today’s Catholic, str. 11).

Czy główny punkt wiary Wielkiego Babilonu może być bezpiecznie i bezkrytycznie przyjmowany przez dzieci Boże? Dlaczego prawie wszystkie kościoły podporządkowały się „matce kościołów” w jej centralnej doktrynie?  Jeśli twórcy katechizmu sami przyznają, że na tej doktrynie spoczywają inne nauki Kościoła, czy nie powinno to przykuć naszej uwagi? Owszem, powinno. Skoro wszystkie błędne nauki wywodzą się z głównego filara wiary – nauki o trójcy, to co możemy powiedzieć o tej nauce?

Niniejsza książka jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy możemy w sposób bezpieczny zaufać „centralnej doktrynie Katolickiej wiary”. Zapraszamy do studium. Niech Bóg je błogosławi.

 

 

"Słowo stało się ciałem"

Istnieje wiele nieporozumień na temat natury Jezusa. Chrześcijańskie kościoły wyznają obecnie pogląd, że ludzka natura Pana Jezusa była inna niż nasza własna. Aby nie błądzić w tej kwestii, powinniśmy z modlitwą i wielką uwagą studiować ten temat, abyśmy „patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary” mogli zostać „przemienieni w ten sam obraz”. Pismo Święte i Duch Proroctwa podają nam wystarczające dowody, aby­śmy nie musieli błądzić. W tej książeczce zostały przytoczone argumenty pochodzące z dzieł E. White oraz pism pionierów adwentyzmu, poruszające te za­gadnienia. Rozważmy zatem, jaką naturę posiadał Pan Jezus - Adama z Raju przed upadkiem czy naturę Adama po upadku? Niech Bóg błogosławi to studium.

 

"Łaska a Prawo w Biblii"

Dobra Nowina przynosi nam, chrześcijanom radosną wieść o wyzwoleniu spod ciężaru grzechów. Możesz przyjść do Odkupiciela i złożyć swoje winy u Jego stóp. On już za nie złożył ofiarę. Był gotowy zapłacić swoim życiem. Niektórzy jednak bardzo lekko podchodzą do przebaczenia: jeśli raz przebaczył, to przebaczy następnym razem. Ten sposób myślenia otwiera im furtkę do kolejnych grzechów. Czy to się Bogu podoba? Bóg szuka tych, którzy oddadzą Mu serce i poświęcą życie.

Całkowite posłuszeństwo jest wyzwaniem dla miłujących Boga. On nie żąda od nas tego co niemożliwe. Dając wymagania, daje też możliwości ich wypełnienia. Miłość nie szuka swego, lecz szuka uwielbienia Boga. Można tego dokonać tylko w jeden sposób – okazując posłuszeństwo Bożym wymaganiom.

Ta książeczka jest próbą odpowiedzi na kilka ważnych pytań:
• W jaki sposób możemy znaleźć kompromis pomiędzy łaską i prawem?
A może nie ma takiej możliwości?
• Czy łaska wyklucza prawo? Czy jesteśmy wolni od posłuszeństwa jego
wymaganiom?
• Jakie zasady nas obowiązują? A może nie obowiązują nas żadne.

Zapraszamy do środka i życzymy owocnej lektury.

 

 

"Powrót do Edenu"

Jakie warunki musimy spełnić jako lud Boga, aby zakończyć dzieło Boże na ziemi i powrócić do Edenu? Treść tej książki pobudza do głębokiego przemyślenia swojego duchowego życia. Zachęca do zatrzymania się i zastanowienia, czy miejsce w jakim obecnie się znajduję jest tym samym w jakim obok mnie  stanąłby Jezus gdyby był dziś na ziemi. A może odwrotnie, to On zaprasza nas tam gdzie Sam się dziś znajduje, a idąc za Nim możemy przejść piękną choć ciernistą drogę krzyża, poprzez dziedziniec, miejsce Święte i Najświętsze, aż do tronu Boga, z obietnicą odzyskania utraconego Edenu.


"Słuchaj Izraelu"

„Słuchaj Izraelu” to książka, której treść rozwija jeden z kluczowych tekstów dotyczących poznania Boga, a mianowicie „A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.” (Jan 17:3, BW) „Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?” (1Jana 5:4, BT) Jest COŚ w wierze, że Jezus jest Synem Bożym, COŚ co uzdalnia nas do zwyciężenia świata, COŚ co uzdalnia nas do zwycięstwa nad grzechem. „Albowiem grzech nad wami panować nie będzie…” (Rzym. 6:13, BW). „Słuchaj Izraelu” pogodzi trynitarzy z antytrynitarzami, którzy z otwartym sercem posłuchają, co sam Bóg, Ten który Jest, mówi o Sobie i Swoim Synu. „Kto ma uszy, niechaj słucha!” (Mat. 13:43, BW).

Darmowy licznik odwiedzin
l
 
 
Nowości
 

Filadelfia Nr 33/2024

Zasady wiary Kościoła Adwentystów Dnia SiódmegoCzasopismo Filadelfia Nr 33/2024


Polecamy kolejny numer bezpłatnego czasopisma Filadelfia. Treści zamieszczane w artykułach będą z pewnością skupiać wszystkich tych, którzy szczerze wierzą, że są ostatnim żyjącym pokoleniem przed powrotem Naszego Pana i Zbawiciela, i już dziś przygotowują się na to wielkie wydarzenie. Wszyscy Ci, którym nie obce jest wezwanie z księgi Sofoniasza "Wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię, o narody przemierzłe! Pierwej, niżeli wyjdzie dekret, i niż dzień jako plewa przeminie; pierwej niż przyjdzie na was gniew zapalczywości Pańskiej, pierwej niż przyjdzie na was dzień gniewu Pańskiego" (Sof. 2:1-2, BG), odnajdą w Filadelfii pomoc, wsparcie i pokrzepienie. Czasopismo można zamawiać e-mailem lub telefonicznie.

Nowości video, audio
j   Pioneering Again
Niewypowiedziana prawda o kościele ADS Cz.3
j   Piotr Paweł Maciejewski
Zapieczętowanie
j   Piotr Paweł Maciejewski
Uzdrowienie
j   Piotr Paweł Maciejewski
Powołanie
j   Pioneering Again
Trójca - Ostrzeżenie dla Adwentystów Dnia Siódmego
j   Pioneering Again
Niewypowiedziana prawda o kościele ADS Cz.2
j   Eva Tompkins
Tokenizacja własności
j   Conrad Vine
Pieniądze, pieniądze, pieniądze
j   Donald Trump obiecuje udzielić kościołom bezprecedensową moc polityczną
j   1335
j   Pioneering Again
Niewypowiedziana prawda o kościele ADS Cz.1
j   Nader Mansour
Katolicka Trójca w KADS
j   Nader Mansour
Jak Adwentyzm usuwa Jezusa
j   Tim Rumsey
Zew Fałszywego Proroka
j   Tim Rumsey
Głód Światowy i Prawo Niedzielne
j   Droga do Ojca
j   My mamy Ojca
j   Piotr Paweł Maciejewski
Obraz Bożej chwały
j   Tim Rumsey
Franciszek żąda władzy nad Światem do 2027 roku - 14 letni plan w toku
j   Laudate Deum a Projekt 2025
Zwierzę a Obraz Zwierzęcia - What's Up Prof
j   PROJEKT 2025
Wspólny Dzień Odpoczynku
j   Święto Namiotów 2023
Ostatnie ostrzeżenie
j   Święto Namiotów 2023
Siedem Trąb Apokalipsy
j   Święto Namiotów 2023
Zdobycie niebiańskiego Kanaanu
j   Święto Namiotów 2023
Małżeństwo - w obrazie Elohim
j   Święto Namiotów 2023
Przekroczenie Jordanu
j   Święto Namiotów 2023
Porządek Nieba
j   Święto Namiotów 2023
Organizacja czy organizm
j   Święto Namiotów 2023
Jak się przygotować do przekroczenia Jordanu
j   Zaślubiny Damiana i Marii
j   Zaślubiny Marcina i Moniki
j   Święto Namiotów 2023 Glinik Zaborowski - Prezentacja
j   Ustanowione Siłą
j   Kim jest ten Bóg?
j   Powrót Chrystusa w 2027 roku Cz.2
Daniel 12
j   Powrót Chrystusa w 2027 roku Cz.1
Kosmiczny Tydzień
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.3
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.2
j   Piotr Paweł Maciejewski
Wieczna Sprawiedliwość cz.1
j   Prof. Walter Veith
„Czy to już koniec? cz.2”
j   Prof. Walter Veith
„Czy to już koniec? cz.1”
j   Piotr Paweł Maciejewski
Chcemy widzieć Jezusa
j   Piotr Paweł Maciejewski
Co dalej?
j   Święto Namiotów 2022
Ukończone dzieło Stwórcy
j   Święto Namiotów 2022
Doskonała świętość
j   Święto Namiotów 2022
Życie w Duchu
j   Święto Namiotów 2022
W przedsionkach Chwały...

Filadelfia
Redakcja:
filadelfiamedia@gmail.com